رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
جستجو در
  • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

رسانه های رسمی مدینه فاضله در اتحاد امامت و امارت

برنامه اندرویدی سامانه مدینه فاضله در اتحاد امامت وامارت
مدیر اصلی سامانه

درباره پروژه اتحاد امامت وامارت

پست های پیشنهاد شده

مدیر اصلی سامانه    0

مدیر اصلی سامانه

تئوري اتحاد امامت و امارت

بسم الله الرحمن الرحيم

الْإِمَامَةَ نِظَاماً لِلْأُمَّةِ وَ الطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةِ [1]

حدود سه دهه است كه تئوري اتحاد امامت و امارت در ذهن و جان نگارنده تنيده و روييده شده است، نظريهاي كه انشاءالله منجر به انقلاب اداري و مديريتي در كشور و جهان اسلام خواهد شد. پس از حدود چهار دهه تلاش نرم و سخت كه در عرصهی مديريت اسلامي داشتهام به اين نتيجه رسيدهام كه تجسد و تجسم مديريت اسلامي تنها در قالب «اتحاد امامت و امارت» امكانپذير است والا مديريت اسلامي جز نقش جوهري بر ورقي بيش نخواهد بود و با عملياتي شدن اين طرح مديريت اسلامي چون جاني جسم خود را مييابد و به زندگي ميافتد.

در طول سه دههی گذشته اين طرح در محاورههاي متنوع علمي، در همايشها و نشستهاي گوناكون در كارگاههاي بيشمار مديريت اسلامي كه در سرتاسر ايران اسلامي برگزار گرديده براي مديران عالي و ارشد دولت، ائمه جمعه كشور، ائمه جماعات قم و تهران براي دانشجويان رشتهی مديريت و اساتيد آنها براي فرماندهان نظامي و انتظامي و نخبگان و چهرههاي تأثيرگذار حوزه و دانشگاه توسط حقير مطرح شده است و در برنامههاي رسانهاي نوشتاري، شنيداري و ديداري در هر فرصتي بدون خستگي ارائه و با اميد وافر به صدق وعدهی الهي پيگيري و بدون هراس از «لومة لائم»، «استيضاح» و «استهزاء» تمامي شبهات و ابهامات مطروحه يك به يك پاسخ داده شده كه در شمارگان متعددي از فصلنامهی «نخل شهداد» كه ارگان «مديريت در اسلام» است درج و آرشيو شده است و مقالهاي مفصل نيز در شرح آن در همين فصلنامه تدوين شده است.

اين طرح به گونهاي فراوان مورد گفتمان واقع شده است تا جايي كه نگارنده را با آن ميشناسند و مشهور است كه فلاني را با «مدرسه معصوميه»، «فقه الاداره» و «اتحاد امامت و امارت» ميتوان شناخت، مثلثي كه ميانگين آن «مديريت اسلامي» در نظر و عمل است، واقعيتي كه حقير براي آن آفريده شده است و «بنياد فقهي مديريت اسلامي» نيز سازمان اين ايده است كه نزديك به يك دهه تأسيس و نهادينه شده و اخيراً گوهر «اتحاد امامت و امارت» را هرچه غنيتر در خود ميپروراند و آن را سفته و پختهتر مينمايد به گونهاي كه يكي از مراكز تابعهی اين بنياد «سازمان مردم نهاد اتحاد امامت و امارت» است كه در پي رسميت و توسعهي اين نظريه و ترويج آن ميباشد.

تجارب عملي

1- در سال 87-88 به دعوت آقاي قاليباف شهردار تهران و با مسئوليت مهندس امان پور رييس مركز مطالعات راهبردي شهرداري تهران مقرر شد كه در مدينهی فاضله شدن تهران تلاش نماييم. در همان آغاز تنها راه تحقق مدينهی فاضلهی تهران عملياتي شدن «نظريهی اتحاد امامت و امارت» معرفي گرديد كه ابتدائا پذيرفته شد و سازمان اجرايي آن تشكيل گرديد و نخبگاني از دولت، حوزه و دانشگاه گرد آورده شدند ولي بافت كارشناسي شهرداري كه به جاي مسجد محوري به انسان محوري شهر تمايل داشتند تدريجاً به فرسايش همكاري و نهايتاً توقف و جدايي از شهرداري انجاميد و مترصد فرصت ديگري شديم تا اوضاع مساعدتر شود «لعل الله يحدث بعد ذلك امرا».

2- به دعوت استاندار وقت قم آقاي ناظمي اردكاني مسئوليت «كميته مدينهی فاضلهی قم» به عهدهی اين جانب گذاشته شد كه باز تئوري امامت و امارت به عنوان مبناي منحصر اين كار معرفي گرديد. اين فعاليت در شرائطي بهتر از تهران و بلافاصله بعد از آن آغاز شد و ادامه يافت و بستر بهتري را براي تقويت طرح فراهم نمود و تا پايان مدت كوتاه استانداري ايشان ادامه يافت و در مجموع موفقتر از تهران ارزيابي شد هرچند موانع آفاقي و انفسي هم چنان موجود بود.

3- در زمان استانداري حجت الاسلام موسيپور كه دوست و برادر سي سالهی نگارنده از زمان مديريتم بر حوزه محموديه كرمان در سال 65 هستند و از همان زمان ايشان با مضمون اين طرح آشنا شدند، با استاندار شدنشان به عنوان اولين استاندار روحاني كشور كه انصافاً باعث فخر روحانيت شدند، گفتند من براي اجرايي شدن طرح امامت و امارت به قم آمدهام و همكاري ما در اين زمينه شروع شد. اولين اقدام برپايي كارگاه مديريت اسلامي براي شوراي عالي اداري استانداري بود كه اين طرح براي مديران كل ارائه داده شد و كتاب «نظريهی خدمت» كه حاوي اين طرح بود و براي شوراي سياستگذاري ائمه جمعه نوشته شده بود به عنوان كالاي فرهنگي بين مديران كل و ديگر شركتكنندگان توزيع شد و مديران استان با اين طرح آشنا شدند (سال 89).

لطف ايشان كه استانداري مقتدر و موفق و خوشنام در خاطرها است به اين كارگاه محدود نماند و ايشان در شهرك پرديسان قم با سرعت و در مدت يك سال مسجد معظم (حضرت فاطمه الزهراء 3) را بنا نهادند كه در سال 90 به دست مبارك حضرت آيت الله سبحاني(دامت بركاته) افتتاح شد و هيئت امناء نيرومندي توسط استاندار محترم براي ادارهی آن منصوب شدند و خود ايشان هم مرا كه ساكن اين شهرك بودم به عنوان امام جماعت به هيئت امناء معرفي نمودند و من در اولين نشست، شرط خود را براي امامت مسجد اجراي طرح امامت و امارت قرار دادم كه مورد پذيرش واقع شد و در طول يك سال اساسنامهی مسجد براساس اين طرح تدوين و تصويب شد و همه با هم در جهت تبديل مسجد به اولين پايلوت طرح حركت كرديم كه تاكنون ادامه دارد و روز به روز جديتر ميشود.

4- در زمان استانداري محدود آقاي پيريايي كه به جاي آقاي موسيپور به خدمت مشغول شدند در ديداري كه در سال 92 در رأس هيئتي بلندپايه از مسجد داشتند بين نماز ظهر و عصر اين طرح برايشان تشريح شد و از ايشان فقط يك مطالبه داشتيم كه ماده واحدهاي را تصويب و ابلاغ كنند كه طبق آن «كليهی مقامات اداري حول مسجد به عضويت هيئت امنا ء آن مسجد دربيايند». اين پيشنهاد با استقبال ايشان مواجه شد و عصر همان روز در شوراي برنامهريزي استان با حضور و توضيح اين جانب به عنوان يك توصيهی جدي از سوي استاندار محترم طرح گرديد و نوع حاضران استقبال نمودند. قابل ذكر است كه اين ماده واحده ضامن اجراي طرح در پايلوت محسوب ميشد. به هرحال گامي ديگر و محكمتر در پي گامهاي قبلي در جهت اجرايي شدن طرح برداشته شد.

5- با نصب اولين امام جمعه در پرديسان كه با درخواست اهالي و طي طومارهايي عملي شد و امام جمعهاي با تجربه و كارآمد و با سابقهاي موفق و طولاني در امامت جمعه به اين منطقه هديه گرديد، اميدهاي جديدي پيدا شد و ايشان با مطالعهی بروشور طرح كه تقديمشان شده بود ابراز تمايل براي اجراي آن در پرديسان نمودند، قرار شد كه كار كارشناسي انجام دهند و گزارشي تفصيلي به محضر مقام معظم رهبري تقديم شود تا زمينهی قويتري از ابعاد ولايي، قانوني و حقوقي براي اجراي اين طرح پديد آيد. امام جمعه عزيز حضرت حجه الاسلام و المسلمين آقاي غفوري معتقد بودند كه اين طرح بايد خيلي زودتر اجرا ميشده است؛ چرا كه حلال بسياري از مشكلات پيش روي ائمه جمعه است. نظر مساعد ايشان مهمترين گام در مسير تحقق طرح به شمار ميرود؛ چرا كه پايلوت آن را از مسجد حضرت فاطمه الزهراء(3) به كل پرديسان توسعه دادند و در حقيقت امام جمعه خود، به اجراي كامل آن همت ميكند و اين جانب به عنوان نظريهپرداز در جوار ايشان خواهم بود به ويژه كه ايشان افتخار امامت موقت جمعه را نيز به حقير محول نمودهاند.

با اين ترتيب زمينه فراهمتر از قبل شد و به راحتي ميتوان تدبير ملكوتي خداوند را در وراي اين صحنهها و گامها ملاحظه كردكه كار را خارج از ارادهی طراح و مجري، اينگونه شگفت سامان ميدهد.

6- اعضاي شوراي شهر قم نيز ابراز تمايل براي اجراي اين طرح كردهاندكه زمينهی مساعدتري را پديد ميآورد.

7- همانطور كه قبلاً ذكر شد «مركز اتحاد امامت و امارت» به عنوان سازماني مردم نهاد «سمن» تابع بنياد فقهي مديريت اسلامي اخيراً تأسيس شده است كه مركب از اعضاء اين بنياد و اساتيد دانشگاه و برخي اعضاء شوراي شهر قم و ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي موثر و علاقمند به طرح ميباشد و با انسجام روزافزون روبرو است و مأموريت توسعهی نظري طرح را به عهده دارد كه ميتواند چالشهاي طرح را در پايلوت دائماً رصد كند و به شكل فقهي و علمي و حقوقي به رفع ابهامات و مشكلات نظري آن همت كند.

كتابچهی حاضر حاوي طرح اوليه و فشردهی امامت و امارت است كه با عبارات موجز و حساب شده و كارشده و گويا به گونهی مختصر و مفيد تنظيم شده است، عباراتي كه حاصل سه دهه كار مداوم است كه شرح آن در اين مقدمه بيان شد و در حقيقت عصاره و چكيدهی عمر است و به گونهاي است كه هركس اين طرح را خوانده يا شنيده تحت تأثير قرار گرفته و شائق عملياتي شدن آن گشته است.

مصلحت اين شد كه اين طرح به شكل بكر نشر يابد و به عنوان نظريهی اصلي از تغيير مصون باشد و به عنوان نظريهی پشتيبان امامت و امارت به حساب آيد.

با حفظ اين منشور راهبردي كه يك «مغز افزار» حساب ميشود زمينه براي توسعهی نظري آن پديد ميآيد توسعهاي كه منجر به انجذاب ايدهی اصلي نشود و اصل طرح مادر به عنوان يك سند باقي بماند و معياري براي محك خوردن هر نوع تغيير باشد كه در طول مسير نظري و عملي پديد ميآيد و ضامن سلامت و استقامت طرح تا مرحلهی نهايي و نهادينه شدن قرار گيرد، آمين يا رب العالمين.

سيد صمصام الدين قوامي

قم مقدس 13/2/1393

چهارم رجب المرجب 1435

پيشگفتار

امامت نظام امت:

قال علي(7):« الْإِمَامَةَ نِظَاماً لِلْأُمَّةِ وَ الطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةِ ».[2]

امامت عامل انسجام:

قالت فاطمه(3):« وَ طَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِلَّةِ ، وَ إِمَامَتَنَا أَمَاناً مِنَ الْفُرْقَةِ».[3]

ضرورت طرح:

- ناكارآمدي نظام اداري موجود.

- اقتضائات فرهنگ ديني و فلسفهی سياسي اسلام.

اهداف طرح:

- ساماندهي و انسجام وضعيت اداري.

- ايجاد تحول اداري و ساختاري.

- ادارهی نظام بر اساس الگوي ديني (مطابق نظريهی مديريت اسلامي).

- ارائهی توانمندي و كارآمدي حكومت ديني.

- بهرهمندي از بالاترين ظرفيت نهاد امامت.

مزاياي طرح:

- قرار گرفتن روحانيت در جايگاه واقعي خود (با پرهيز از كارهاي اجرايي).

- ايجاد وحدت فرماندهي و اعمال ارادهی واحد در مديريتهاي منطقهاي.

- اجتناب از دوگانگيها و درگيريهاي مديريت منطقهاي (پرهيز از مديريتهاي دوگانه و موازي در مناطق).

- جان گرفتن و تقويت نمازهاي جمعه و جماعت و ازدياد شكوه آن.

لوازم طرح:

_ تأسيس دانشگاه حكومت اسلامي به قصد تربيت ائمه جمعه و جماعات داراي تخصص حكومت و مديريت ديني.

_ قانونمند شدن طرح.

_ تجهيز نهاد امامت جمعه و جماعت در اجراي دقيق آن.

نكات لازم:

- اين طرح مطابق الگوي مردم سالاري ديني ارائه ميشود .

- مباحث و استدلالهای نظري و مبنايي آن، در تحقيقات انجام شده، در بنياد فقهي مديريت اسلامي انجام يافته و قابل ارائه است.

- آمادگي پاسخگويي به كليهی سوالات و ابهامات وجود دارد.

- در خصوص زمان اجراي طرح شتابي وجود ندارد و تا پختگي و آماده شدن شرايط، هر زماني هر چند طولاني، معقول به نظر ميرسد.

سلسلهی امامت

پیشوایان دینی از آدم تا خاتم و از خاتم تا موعود,، برای هدایت و راهبری بشر آمدند و میآیند و اینک امام زمان,خلیفهی خدا و حجت او بر خلایق است.

امام امت، نایب امام زمان, و منصوب (به نصب عام) و مشروع از سوی اوست.

امام جمعه، نمایندهی امام امت و منصوب و مشروع از سوی اوست.

امام جماعت، نمایندهی امام جمعه و منصوب و مشروع از سوی اوست.

اتحاد امامت و امارت

پیامبر خاتم 6 و امیرالمؤمنین 7 امامت جمعه و جماعت داشته و توأمان امارت و حکومت هم داشتهاند.

مالک اشتر و سلمان و دیگر استانداران، امامت و امارت را توأمان داشتهاند.

امام خمینی x و امام خامنهای امامت و امارت را توأمان داشته و دارند.

پس اتّحاد امامت و امارت به مثابهی یک قاعدهی سیاسی اجتماعیِ اسلام است و در هر رده از سلسلهی امامت، قاعدهی فوق قابل اعمال است، بلکه لازم الاجراست.

امام، امت، مدینه (1)

امام جمعه به منزلهي ولي فقيه منطقهي خود است.

منطقهي تحت امامت امام جمعه به منزلهي يك مدينهي اسلامي است.

اهالي منطقه به منزلهي امت امام جمعه حساب ميشوند.

امام، امت، مدینه (2)

امام جماعت به منزلهی ولیّ فقیه و امام امت است.

مسجد با محدودهی آن به منزلهی یک مدینهي اسلامی است که در آن مأمومین و مجاورین مسجد به منزلهی امت اسلامی هستند .

انتخاب امام

امام جمعه استان توسط امام امت نصب و عزل ميشود و از او مشروعيت ميگيرد.

امام جمعه شهرستان توسط امام جمعه استان نصب و عزل ميشود و از او مشروعيت ميگيرد.

امام جمعه شهر توسط امام جمعه شهرستان نصب و عزل ميشود و از او مشروعيت ميگيرد.

امام جماعت توسط امام جمعه نصب و عزل میشود و از او مشروعیت میگیرد.

شرائط امام جماعت شرائط امام جمعه بلکه ولی فقیه است (به نسبت حیطه و منطقه).

اختیارات امام

اختیارات اداری سیاسی پیامبر 6، به ولیّ فقیه (امام امّت) میرسد.

اختيارات اداري سياسي امام امت به امام جمعه ميرسد.

اختیارات اداری سیاسی امام جمعه به امام مسجد میرسد.

سه قوّه

ولیّ فقیه سه قوّه را زیر نظر دارد؛

امام جمعه سه قوه را زير نظر دارد؛

امام مسجد هم سه قوه را زیر نظر دارد؛

3 قوّهي امام جمعه

1- قوهي مجريه = استانداري يا فرمانداري يا بخشداري.

2- قوهي مقننه = شوراي شهر.

3- قوهي قضاييه = دادگستري فعلي.

3 قوهي امام جماعت

1- قوهي مقننه = هيئت امناء.

2- قوهي مجريه = مدير اجرايي.

3- قوهي قضاييه = هيئت حل اختلاف.

قوّهی مجریه

رییس قوهي مجریهي کشور رییس جمهور است.

رييس قوهي مجريهي استان استاندار است.

رييس قوهي مجريهي شهرستان فرماندار است.

رييس قوهي مجريهي بخش بخشدار است.

ریيس قوهي مجریهي مسجد رییس ستاد اجرایی است.

کابینه

کابینهي رییس جمهور مرکب از وزیران است (مطابق نیازهای کشور).

كابينهي استاندار و فرماندار و بخشدار كابينهي فعلي است.

کا بینهي رییس ستاد اجرایی مسجد مرکب از وزرایی با عناوین و مسئولیت های زیر است (مطابق نیازهای محدودهي مسجد):

1- امور فرهنگی تبلیغی

2- امور مالی اقتصادی

3- امور سیاسی امنیتی

4- امور توسعه و عمران

5- امور ورزش و جوانان

6- امور آموزش و پرورش

قوهي مقننهي استاني

قوهي مقننهي استاني در مركز استان، شهرستان و بخش، شوراي شهر است.

قوّهی مقننهي مسجد

قوّهی مقننه مسجد، هیأت امنای مسجد است.

وظیفهی هیأت امنا، وضع قوانین و مقررات لازم، برای ادارهی بهینهی مسجد است.

اعضای هیأت امنا را، مأمومین انتخاب میکنند.

مقامات ارشد منطقهی مسجد، عضو رسمی هیأت امنا هستند.

مصوبات هیأت امنا توسط امام جماعت تأیید و جهت اجرا به رئیس ستاد اجرایی ابلاغ میگردد.

رئیس قوّهی مقننه

رئيس قوهي مقننهي استاني، رئيس شوراي شهر است.

رئیس قوهي مقننهي مسجد رئيس هیئت امنا است كه توسط اعضای هیئت امنا انتخاب میشود وتوسط امام جماعت تنفيذ ميشود.

قوّهی قضائیه

قوهي قضاييهي استاني، واحد دادگستري استان، شهرستان و بخش است.

رئيس قوهي قضاييهي استاني توسط امام جمعه نصب و عزل ميشود.

قوهي قضاییهي مسجد هیئت حل اختلاف است.

رئیس هیئت حل اختلاف توسط امام جماعت نصب و عزل میشود.

مزایا

این الگوی اجرایی نظریهی اتحاد امامت و امارت از مزایای ذیل برخوردار است:

1. مسجد به طراز اسلامی میرسد.

2. کارایی مسجد اوج میگیرد.

3. ادارهی کشور آسان میشود.

4. نظام اداری کشور غیرمتمرکز و مسجدمحور میشود.

5. مشکلات هر منطقه در همان منطقه حل میشود و بار دولت بزرگ، سبک میشود.

6. دولت بزرگ چابک، کوچک و کارآمد میشود.

7. گرایش به مسجد اوج میگیرد.

8. مطابق اصول مدیریت اسلامی است.

نوع كاركرد اجتماعی مسجد

بر اساس انتظار از کارکرد اجتماعی مسجد، مسجد در سه نوع دیده میشود:

1- مسجد مستقل و مردمي.

2- مسجد دولتي تابع ادارهي اوقاف و وزارت ارشاد.

3- مسجد حكومتي و تابع امامت و ولايت.

1. مسجدِ مستقل و مردمی، که مورد تأیید بعضی از محافل تأثیرگذار است و در آن:

• مسجد توسط مردم ساخته میشود.

• هیأت امناء توسط مردم انتخاب میشود.

• امام جماعت توسط مردم (يا هیأت امناء) انتخاب میشود.

• مسجد توسط هیأت امناء اداره میشود.

• امام جماعت تابع (و احتمالاً حقوق بگیر) هیأت امناء است.

2. مسجدِ دولتی و تابع سازمان اوقاف و وزارت ارشاد، که در حال حاضر بیشتر مساجد این چنین هستند و در آن:

• مسجد با كمك دولت ساخته میشود.

• امام جماعت توسط مردم معرفی و از طرف ادارهی اوقاف نصب میشود.

• هیأت امناء توسط ادارهی اوقاف با همكاری مردم نصب میشود (پس از تأييد صلاحيت).

• امام جماعت تحت تأثیر هیأت امناء است كه در معرفی او نقش داشته است.

• امام جماعت تابع سياستهای ادارهی اوقاف و دولت است احیاناً حقوقبگیر.

3. مسجدِ حكومتی و تابع امامت و ولايت که در آن:

• امام جماعت توسط مردم انتخاب و توسط امام جمعه نصب میشود.

• هیأت امناء توسط مردم انتخاب و توسط امام جماعت تنفيذ میشود.

• هیأت امناء در حكم قوّهی مقننهی مسجد است (در كنار دو قوّهی مجريه و قضائيه).

• امام جماعت بر سه قوّه، ولايت و نظارت دارد.

• امام جماعت در قبال مردم و امام جمعه پاسخگو است.

درجهی کارکرد اجتماعی مسجد مستقل و مردمی، خوب است زیرا:

1. حمايت خودجوش هیأت امناء و مردم به علت همهکاره بودن.

2. انگيزش بالای هیأت امنا به سبب استقلالی كه دارند.

3. عدم وجود هر نوع تواكل بين هیأت امناء و مركز تأثیرگذار ديگر.

4. زمينهی خوب برای توسعهی اجتماعی مسجد به علت ماهيت مردمی اين توسعه.

درجهي کارکرد اجتماعی مسجد دولتی متوسط است؛ به دلیل:

1. عدم حمايت كافی ادارهي اوقاف.

2. انگيزش متوسط هیأت امنا به علت احساس عدم استقلال.

3. اكتفای مردم به حمايتهای احتمالی ادارهي اوقاف.

4. عدم قدرت كافی امام جماعت برای توسعهي اجتماعی مسجد به علت تواكل ادارهي اوقاف و هیأت امنا در حمايت از مسجد.

درجه ی کارکرد مسجد حکومتی عالی است؛ به دلیل:

1. اختيارات وسيع امام جماعت.

2. بودجهی مصوّب و حساب شده.

3. حمايت رسمی امام جمعه و نظام از مسجد.

4. حمايت مردم و نمازگزاران از امام جماعت به علت حل مشكلات به شكل محسوس و احساس رفاه و آرامش و امنيت از قِبَل مسجد.

5. فعال بودن هيئت امناء به علت تحت امر و نظارت بودن نسبت به امام جماعت.

6. توسعهی روزافزون اجتماعی به علت ساختار اداری مسجد كه مسئوليت ادارهی منطقه را به عهده دارد.

7. وجود مردم سالاری دينی كه تأثيرات خاص خود را دارد.

ساخت و ساختار مسجد حكومتي

- معماري مساجد هر رده مساوي و معادل خواهد بود.

- فاصلهي مساجد طبق نقشهي جامع شهر و نقشهي ردهبندي مساجد، مهندسي ميشود.

- ردههاي همطراز معماري مساوي خواهد داشت.

- نقشهي جامع شهر بر اساس مساجد طراحي ميشود.

رده بندي مساجد و سلسله مراتب

- مساجد كد بندي و رده بندي و طبقه بندي ميشود.

- امام جمعه در مسجد جامع عالي شهر مستقر است كه مركز اصلي ادارهي شهر ميباشد.

- عاليترين ردهي مساجد (مساجد جامع) تحت نظارت و مديريت مستقيم امام جمعه قرار دارند و ردههاي بعدي با ضريب پنج سلسله مراتب پيدا ميكنند.

- هر پنج مسجد زير نظر يك مسجد اداره ميشود.

ارتباطات

- ادارهي منطقهي مسجد (مدينه) از طريق مسجد خواهد بود.

- مسئولين سازمانهاي دولتي حومهي مسجد خدمات خود را با مركزيت مسجد ارائه ميدهند و با هماهنگي دولت اسلامي و ائمه جمعه تعيين و نصب ميگردند.

- مسئولين سازمانهاي دولتي حومهي مسجد عضو هيئت امناء آن مسجد هستند.

- سازمانهاي دولتي حومهي مسجد در ساختمانهاي خود مستقرند ولي تحت امر مسجد عمل ميكنند.

برنامه و بودجه

- مساجد داراي سازمان و برنامه و بودجهي مصوب ميباشند.

- برنامه و بودجهي مساجد از ردههاي بالا ابلاغ ميشود.

- وجوهات بر آمده از امت مسجد صرف همان منطقه خواهد شد و به ميزان دو برابر آن از بودجهي كشوري به اين منطقه تعلق ميگيرد.

انتخابات

- كانديداهاي مجلس و شوراهاي اسلامي ازخاستگاه مسجد معرفي و تبليغ ميشوند.

 


 

 

[1]- ‏نهج‏ البلاغه،فيض الاسلام،قصار 244،ص 1197

[2]- شرح نهج البلاغه؛صص 19، 86 و 249. 

[3]- بحارالأنوار؛ج29،ص223.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • جدید...